Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πράξης ΤΔΥ 4 'Μελέτη Αθροιστικής Αξιολόγησης'

Το έργο αφορούσε την εκπόνηση μελέτης Αθροιστικής Αξιολόγησης (ex post) της Πράξης ΤΔΥ 4 και στην αποτίμηση των επιπτώσεων των αποτελεσμάτων της στην εκπαίδευση και στην τοπική κοινωνία.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων αφορούσε στην προστιθέμενη αξία της Πράξης και στη συνέχιση του θεσμού του ΣΕΠ.

Παραδοτέο του έργου αποτελεί έκθεση της μελέτης αθροιστικής (ex post) αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Πράξης σε δύο μορφές: α. Σχέδιο αξιολόγησης για την ημερίδα εμπειρογνωμόνων, και,  β. Τελική έκθεση αξιολόγησης τα πορίσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στο Διεθνές Συνέδριο.