Διαμόρφωση Πλαισίου Προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις πολιτικές κατάρτισης απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σύνδεσή τους με τις ανάγκες των αγορών εργασίας

Αντικείμενο εργασίας αποτέλεσε ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση μελέτης σχετικά με τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων της Συνομοσπονδίας στο θέμα των πολιτικών κατάρτισης απασχολουμένων (εργαζομένων, εργοδοτών και αυταπασχολουμένων) στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα ζητήθηκε να διερευνηθούν σειρά παραμέτρων όπως:

i) καταγραφή βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών,

ii) δεδομένα αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων,

iii) προβλήματα λειτουργικότητας των πολιτικών και συντονισμού των δράσεων,

iv) αξιολόγηση σχεδιαζόμενων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συνδυασμός τους με δράσεις αξιοποίησης εθνικών πόρων (πχ ΛΑΕΚ) για την κατάρτιση εργαζομένων κλπ.