Διαχείριση του έργου “Production of a CD-ROM for the teaching of Greek, Irish and Finnish History of Arts in Secondary School”

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LEONARDO DA VINCI με τη συμμετοχή έξι (6) εταίρων από τρεις (3) χώρες.


Το έργο περιελάμβανε τα εξής Πακέτα Εργασίας:

Αναθεώρηση του προγράμματος εργασίας και σύνταξη του αντίστοιχου τεχνικού δελτίου.

Σύνταξη συμβάσεων με τα μέλη της εταιρικής σχέσης. - Εισηγήσεις για την προληπτική αντιμετώπιση προβλημάτων και παραλείψεων.

Σύνταξη περιοδικών απολογιστικών εκθέσεων.

Σύνταξη αίτησης τελικής πληρωμής για όλους τους εταίρους.