Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης «Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ» προκείμενου για την ανίχνευση των αναγκαίων θεματικών αντικειμένων κατάρτισης των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις, στους τομείς i) της ασημένιας οικονομίας (silver economy), ii) της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής χειροτεχνίας, και, iii) του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των υπηρεσιών με έμφαση στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι να διατυπωθούν ολοκληρωμένες προτάσεις αντικειμένων και περιεχομένων κατάρτισης μέσω της ανάπτυξης μιας μεθοδολογικής προσέγγισης διερεύνησης αναγκών κατάρτισης (βιβλιογραφική επισκόπηση, desk research, αρθρογραφία, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης με συμμετοχή κρίσιμων πληροφορητών και αξιοποίησης δεδομένων) που να βασίζονται σε καταγεγραμμένες ανάγκες και προτάσεις εκ μέρους των ίδιων των δυνητικών αποδεκτών των δράσεων ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων.


Βασικές εργασίες του αναδόχου αποτελούν:

  • η ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης διερεύνησης αναγκών κατάρτισης, ώστε να διατυπωθούν ολοκληρωμένες προτάσεις αντικειμένων και περιεχομένων σε νέες εξειδικευμένες ή/και αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες δύναται να αποκτήσουν τα άτομα μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης προς ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής τους.
  • η εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης διερεύνησης αναγκών κατάρτισης σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα της ΓΣΕΒΕΕ και ασκούν ή δύναται να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα με παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών στους τομείς i) της ασημένιας οικονομίας (silver economy), ii) της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής χειροτεχνίας και iii) του ψηφιακού μετασχηματισμού στο τομέα των υπηρεσιών με έμφαση στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και εν τέλει η ανάδειξη προτάσεων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αντικείμενων κατάρτισης.