Εφαρμογή της Αρχής της Επικουρικότητας στις Διαρθρωτικές Πολιτικές της Κοινότητας

Το παρόν έργο τεχνικής βοήθειας προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφορούσε την προετοιμασία ενός εισαγωγικού εγγράφου για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας στις Διαρθρωτικές Πολιτικές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 
Εστιακό σημείο ήταν η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων οι οποίες δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων. Δεδομένου δε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο είναι δυναμικό, έμφαση δόθηκε στις διαφορετικές μεθόδους ερμηνείας των νομικών κανόνων στις χώρες του ηπειρωτικού (γραμματική ερμηνεία, συστεμική ερμηνεία, ιστορική ερμηνεία) και αγγλοσαξονικού δικαίου ("ratio decidenti').
 
Τα παραδοτέα του παρόντος έργου χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έκδοσης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "Ετήσια Έκθεση για την Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης των Διαρθρωτικών Ταμείων".