Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της επιθεώρησης του έργου "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση"

Η εκπόνηση της εν λόγω εμπειρογνωμοσύνης ήταν αναγκαία, ώστε να υποβοηθηθεί το όργανο της Υπηρεσίας που πραγματοποίησε την επιτόπια επιθεώρηση, στη διαπίστωση της προόδου και της σωστής υλοποίησης του τόσο μεγάλου και σύνθετου έργου.


Το παραδοτέο της εμπειρογνωμοσύνης περιελάμβανε:

  • Την διερεύνηση του γενικού και ειδικού πλαισίου υλοποίησης του Έργου
  • Τη διερεύνηση της εξέλιξης των θεμάτων που έθεσαν προηγούμενοι έλεγχοι
  • Τη διερεύνηση της κανονικότητας των διαδικασιών που υλοποιήθηκαν
  • Άλλα θέματα υλοποίησης φυσικού – οικονομικού αντικειμένου Παράλληλα, η Ομάδα Έργου υποστήριξε το όργανο της υπηρεσίας καθ’ όλη την περίοδο για τη σύνταξη της Έκθεσης Επιθεώρησης.