Εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας στο πλαίσιο του Ν.3429/2005

Το έργο περιελάμβανε:

  • Ανασκόπηση των Κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΜΜΕΧ ως έχουν έως σήμερα,
  • Καταγραφή της παρούσας διάρθρωσης και του σημερινού αντικειμένου δραστηριότητας των Υπηρεσιακών Μονάδων του Οργανισμού,
  • Κανόνες δεοντολογίας, - Διαδικασίες λειτουργίας των οργάνων και προσαρμογή στα διαλαμβανόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, που διέπει τις Α.Ε. και ΔΕΚΟ (Ν.2190/1920, Ν.3429/05, κ.λ.π.),
  • Διαδικασίες αξιολόγησης και αντικειμενικής εκτίμησης της αποδοτικότητας Για όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες καταρτίσθηκαν Κανονισμοί Εσωτερικής λειτουργίας, με περιγραφή (ενδεικτικά): - Αντικειμένου, Οργανωτικής Διάρθρωσης, Δραστηριοτήτων, - Σχέσεων συνεργασίας και διασύνδεσης δράσεων.