Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης του υφιστάμενου συστήματος ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων, και διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης

Στη μελέτη αναλύθηκαν οι δυσλειτουργίες του συστήματος ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων και προτείνονται αλλαγές. Η μελέτη περιλαμβάνει: - Τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών, τόσο στο θεσμικό πλαίσιο, που ορίζει τη σχετική διαδικασία όσο και στην εφαρμογή της, - Την ανάδειξη των δυνατών σημείων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας και εντοπισμό των καλών πρακτικών, - Την υπόδειξη των απαραίτητων διορθωτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και της εφαρμοζόμενης διαδικασίας.