Εκπόνηση μελέτης ένταξης χρηματοδοτούμενων δράσεων των ιδιωτικών ΙΕΚ στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Αντικείμενο του παρόντος έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης για την ένταξη χρηματοδοτούμενων δράσεων των Ιδιωτικών ΙΕΚ στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με βάση την Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης έργου και τα παραρτήματά της.


Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου ορίζεται ως ακολούθως:

Παραδοτέο Α: Εκπόνηση ειδικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τον ιδιαίτερο ρόλο και τη συμβολή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη λειτουργία των ΙΕΚ, καθώς και εξέταση της πιθανής συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ.


Παραδοτέο Β: Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τη διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής των ιδιωτικών ΙΕΚ στις δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που μπορούν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και στα αντίστοιχα Μέτρα και κατηγορίες Πράξεων.