Εξωτερική αξιολόγηση για τις δράσεις της επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται από τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η αξιολόγηση και αποτίμηση της λειτουργίας των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, της αποτελεσματικότητά τους και της καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους/ωφέλειας των προγραμμάτων αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη της πορείας των προγραμμάτων και την ενδεχόμενη αναμόρφωση του σχετικού κανονισμού και θεσμικού πλαισίου. Επίσης, έγινε αναφορά σε πλαίσιο λήψης μέτρων, ώστε να διατηρηθεί η ωφέλεια των αποτελεσμάτων ή / και των δραστηριοτήτων από οικονομικής και λειτουργικής άποψης μετά το πέρας της συγχρηματοδότησης των πράξεων.

Παραδοτέα