Εξωτερική Αξιολόγηση στο πλαίσιο των Πράξεων ‘Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάπτυξη οριζοντίων και κοινωνικών δεξιοτήτων – Α.Π. 7 και 8'

O κύριος στόχος του έργου της αξιολόγησης αφορά στον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων, καθώς και στη διατύπωση συμπερασματικών κρίσεων αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η τελική έκθεση της αξιολόγησης θα περιέχει α) τη συνολική αποτίμηση – αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων, όπου θα κρίνεται η σκοπιμότητα και ο τρόπος επέκτασής τους ή οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις, β) την καταγραφή της τελικής αξιολόγησης των πράξεων ανά δράση, γ) την εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων για τους στόχους των πράξεων, την υλοποίησή τους και τα αποτελέσματά τους στην κοινωνία, και δ) τον προσδιορισμό των πρόσθετων αναγκών ή ιδιαιτεροτήτων των ομάδων στόχου.