Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης με τίτλο «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών – ΜΙΣ 364467» και της Πράξης με τίτλο «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και Ο Πολίτης,– ΜΙΣ 364499». Υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Άξονα Προτεραιότητας 02: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (ΜΙΣ 364467) και του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.


Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο θεματικό αντικείμενο της αξιολόγησης, το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης αναλύει διεξοδικά επιμέρους ζητήματα που τίθενται στις παρακάτω ενότητες:

  • Αποτίμηση της ορθότητας και συνέπειας του σχεδιασμού
  • Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της πράξης
  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης της πράξης
  • Αξιολόγηση του σχήματος διοίκησης της πράξης
  • Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα