Γενική έρευνα εργαζομένων της Πράξης με τίτλο «Δράσεις των Κοινωνικών Εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.

Το έργο είχε ως στόχο την υλοποίηση μιας Γενικής Έρευνας Εργαζομένων σε περιορισμένη κλίμακα (σε επίπεδο μεγέθους δείγματος), με σκοπό την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.


Το έργο υλοποιήθηκε ως οι κατωτέρω φάσεις:

(1) Αναλυτικός σχεδιασμός ερευνητικού έργου (προσδιορισμός ερευνητικού δείγματος, οριστικοποίηση εργαλείων συλλογής στοιχείων, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κτλ). Κατάρτιση ενός συνολικού σχεδιασμού για την υλοποίηση της ποσοτικής έρευνας εργαζομένων μέσω της πραγματοποίησης 1.500 τηλεφωνικών συνεντεύξεων και 150 προσωπικών συνεντεύξεων σε εργαζόμενους.

(2) Η υλοποίηση: (α) πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας πεδίου σε δείγμα 1.500 εργαζομένων (τηλεφωνικές συνεντεύξεις) στρωματοποιημένο με βάση την ηλικία (τρεις ομάδες ηλικιών), την Περιφέρεια και το μέγεθος απασχόλησης (τρεις ομάδες μεγέθους απασχόλησης), διασφαλίζοντας κατ’ελάχιστο 75 εργαζόμενους σε κάθε μονοψήφια κατηγορία επαγγελματικής ειδικότητας (εξαιρουμένων των Ενόπλων Δυνάμεων), και (β) διενέργεια 150 προσωπικών συνεντεύξεων με το ίδιο θέμα που θα καλύπτουν το ζητούμενο ερώτημα με πιο αναλυτικό τρόπο.

(3) Επεξεργασία/ανάλυση δεδομένων και συγγραφή της τελικής ερευνητικής έκθεσης με τον τίτλο «Γενική Έρευνα Εργαζομένων 2015».