Γλωσσάρι Όρων Πιστοποίησης

Το έργο αφορούσε στη συστηματοποίηση και καθιέρωση συγκεκριμένης ορολογίας για τα θέματα τα οποία αφορούν στην πιστοποίηση Συνεχιζόμενης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.


Στο γλωσσάρι αποτυπώθηκε η χρησιμοποιούμενη ορολογία η οποία αφορά στη Συνεχιζόμενη και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, η οποία:

  • Περιλαμβάνεται στο σχετικό ισχύον εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. - Χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα γλωσσάρια ευρωπαϊκών θεσμών.
  • Χρησιμοποιείται σε αντίστοιχα γλωσσάρια τα οποία χρησιμοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς.
  • Λαμβάνει υπόψη αντίστοιχες εργασίες ευρωπαϊκών, κυρίως χωρών.
  • Χρησιμοποιείται από Υπουργεία και φορείς της χώρας που εμπλέκονται στη Συνεχιζόμενη και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση.