Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης στην Ελλάδα - Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτικές

Αντικείμενα του έργου αποτελούν ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση μελέτης σχετικά με την κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.


Η μελέτη περιλαμβάνει:

  • Την τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά υποσυστήματα,
  • Παρουσίαση της πρόσφατης ιστορικής πορείας (ανασκόπηση) και αξιολόγηση των ασικών παραγόντων διαμόρφωσης της σημερινής κατάστασης,
  • Ανάλυση του/των μοντέλου/ων οργάνωσης και λειτουργίας των υποσυστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης, Σύντομη παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών,
  • Αναζήτηση, ανεύρεση και παρουσίαση τουλάχιστον τριών ενδεικτικών καλών πρακτικών λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • Παρουσίαση, ανάλυση των βασικών κειμένων των ευρωπαϊκών πολιτικών και κωδικοποίηση των κυριότερων προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
  • Επεξεργασία και διαμόρφωση αναλυτικών θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ για τα βασικά προβλήματα και τις προοπτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Παραδοτέα