Η Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η τεκμηρίωση των αξόνων και προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης, η οποία θα αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικασιών διαβούλευσης στο πεδίο της ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με βάση διεθνείς καλές πρακτικές και το υφιστάμενο περιβάλλον.