Λειτουργία και υποστήριξη Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Αντικείμενο της σύμβασης αποτέλεσα:


(α) η αντιστοίχιση του συνόλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ (~ 1.100 προγράμματα) με τη Στατιστική ταξινόμηση ΣΤΕΠ 92 & ISCO 08,

(β) η σύνδεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με προφίλ επαγγελμάτων όπου είναι εφικτό, και,

(γ) η ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ με βάση το ISCO 08.