Μελέτες για την Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και την έναρξη υλοποίησής του

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην εκπόνηση μελετών που θα χρησιμοποιηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, είναι αναγκαίες για την επιτυχή έναρξη υλοποίησης του Ε.Π. και την αποφυγή καθυστερήσεων που θα θέσουν σε κίνδυνο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».


Στόχους του Έργου αποτέλεσαν:

1. Η εκπόνηση Εγγράφoυ Εξειδίκευσης Προγραμματισμού (ΕΕΠ) του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 στο πλαίσιο της ωρίμανσης των δράσεων του Ε.Π. και η εκπόνηση προτύπου σχεδίου προσκλήσεων ανά κατηγορία δράσεων

2. Η εκπόνηση σχεδίου ετήσιου προγραμματισμού ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους (management plan) και οδηγού παρακολούθησης δεικτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

3. Η εκπόνηση σχεδίου μεθοδολογίας επαληθεύσεων ανά κατηγορία δράσεων και σχεδίου προσκλήσεων για τα έργα του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».