Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Μελέτη διάγνωσης της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" η οποία αποσκοπεί στο να εντοπίσει και να καταγράψει με τρόπο συστηματικό τις ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα προκειμένου να είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων (κυρίως από το Ε.Π. ΠΚΜ 2014-2020).


Μέσω της πρόβλεψης των αναγκών των φορέων και των επιχειρήσεων, σκοπός είναι η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΚΜ στην αγορά εργασίας.


Η μελέτη εξειδικεύεται στα κάτωθι:

  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά εργασίας στην ΠΚΜ και κύρια αναπτυξιακά χαρακτηριστικά,
  • Προσδιορισμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων του εργατικού δυναμικού της ΠΚΜ,
  • Προσδιορισμό αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα και ανάδειξη αυτών που συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη της περιφερειακής αλλά και εθνικής οικονομίας,
  • Προτεινόμενη μεθοδολογία ενεργοποίησης δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στην ΠΚΜ.