Μελέτη Ενίσχυσης του Τουρισμού μέσα από τον Πολιτισμό και εξειδίκευσης εικαστικών και παραστατικών εκδηλώσεων

Στόχο του παρόντος έργου αποτέλεσε η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, από πλευράς προσφοράς και ζήτησης, μέσω της διάγνωσης του τοπικού τουριστικού δυναμικού «πολιτισμού», και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στρατηγικής για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό «Διαδρομών Πολιτισμού», καταλήγοντας σε προτάσεις διαμόρφωσης συγκεκριμένων θεματικών «διαδρομών».


Παράλληλα, προσδιορίστηκαν και εξειδικεύτηκαν οι εικαστικές και παραστατικές εκδηλώσεις, που ήδη υλοποιούνται με περιοδικό τρόπο σε περιοχές της Περιφέρειας, είτε σχεδιάζονται και οργανώνονται για το μέλλον ώστε να συμπεριληφθούν στο γενικότερο σχέδιο στρατηγικής, καθώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.