Μελέτη για την αναδιοργάν

Η μελέτη περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες:

  • Αποστολή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων.
  • Προοπτικές της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων στην 5η Προγραμματική Περίοδο.
  • Σχέδια Δράσης της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων.
  • Προτεινόμενες διοικητικές και άλλες αλλαγές για την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας.