Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Φορέα Έρευνας και Τεχνολογίας Πελοποννήσου στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης για την διερεύνηση ενός πλέγματος συνδυασμένων ενεργειών και δράσεων για τον σχεδιασμό, την δημιουργία και τη διαχείριση των απαιτούμενων δομών μεταφοράς τεχνογνωσίας, προώθησης της έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την πληρέστερη εφαρμογή της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.


Ειδικότερα, στόχος είναι η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών και ενεργειών.


Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση και καταγραφή των υφιστάμενων δομών, υποδομών και φορέων έρευνας που δύνανται να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης με την προαγωγή συνεργειών και επενδύσεων που θα προωθήσουν μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.