Μετατροπή προγραμμάτων σπουδών δύο ειδικοτήτων σε προγράμματα σπουδών Αρχικής-Σ.Ε.Κ. σε μορφή μονάδων και σπονδύλων (units-modules)

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται:

(α) Αποτύπωση της ευρωπαϊκής εμπειρίας στην πιστοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης,

(β) Πρόταση κοινής μεθοδολογίας δημιουργίας προγραμμάτων σπουδών Αρχικής (ΑΕΚ) και Συνεχιζόμενης (ΣΕΚ) Επαγγελματικής Κατάρτισης,

(γ) Ανάπτυξη προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης στις ειδικότητες Receptionist και Υπεύθυνος Logistics, υπό τη μορφή σπονδύλων και πιστωτικών μονάδων,

(δ) Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος καθορισμού και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων κατάρτισης για τις δύο ειδικότητες στα επίπεδα ΑΕΚ και ΣΕΚ, και,

(ε) Υποβολή εκθέσεων και προτάσεων για τη δημιουργία συστήματος αναγνώρισης άτυπων μορφών μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας, προσαρμογής των συστημάτων πιστοποίησης ΑΕΚ και ΣΕΚ, και πλαισίου εφαρμογής αυτού.