Παροχή βραχυπρόθεσμων διοικητικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται διοικητική υποστήριξη στις Μονάδες Α’ & Δ’ όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

Μονάδα Α’

  1. Υποστήριξη στη σύνταξη της έκθεσης σωρευτικών δεδομένων.
  2. Προετοιμασία του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης και ετήσιας συνάντησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  3. Υποστήριξη σε ενέργειες δημοσιότητας (αναρτήσεις στην ιστοσελίδα κ.λπ).

Μονάδα Δ’

  1. Υποστήριξη στην εφαρμογή διοικητικών ενεργειών που αφορούν στα μέλη των ΟΕΕ.
  2. Υποβοήθηση στη διεκπεραίωση εγγράφων.
  3. Υποστήριξη σε διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στις μετακινήσεις του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ ή άλλων φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΑλΘ 2014-2020.