Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ ως Διαχειριστική Αρχή

Το έργο του ΣTΥ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ ως ΔΑ. Ειδικότερα, ο ΣΤΥ συνεισφέρει στη διαδικασία ολοκλήρωσης του ΕΠ ΜΔΤ, συνεπικουρώντας της Μονάδες στις ενέργειες που αφορούν στην ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος, στην επίτευξη των στόχων του, και κυρίως στη διασφάλιση της αξιολόγησης των κινδύνων που ενέχονται στα επιμέρους αντικείμενα εφαρμογής αυτού.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΣTΥ αναλύονται στις ακόλουθες ενότητες εργασιών:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, ο ΣTΥ υποστηρίζει την ΕΥΔ στις ακόλουθες δραστηριότητες: Α.1: Υποστήριξη στη διαδικασία παρακολούθησης της συνολικής πορείας εφαρμογής του ΕΠ και στις διαδικασίες κλεισίματος του ΕΠ Α.2: Υποστήριξη της ΕΥΔ στην συγκέντρωση και αποτύπωση στοιχείων προβλέψεων προσκλήσεων, εντάξεων, δαπανών του ΕΠ – Εκτίμηση και πρόταση διαχείρισης των κινδύνων που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία εφαρμογής του ΕΠ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής ο ΣΤΥ υποστηρίζει την ΕΥΔ στις ακόλουθες δραστηριότητες: B.1: Υποστήριξη στην αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης πράξεων Β.2. Υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης των Προσκλήσεων/Οδηγών δράσεων, Β.3: Υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης και τροποποίησης Πράξεων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής ο ΣΤΥ θα αναλάβει τις ακόλουθες εργασίες υποστήριξης: Γ.1: Υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση των ενταγμένων Πράξεων καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους Υποστήριξη της ΕΥΔ κατά τη διαχείριση και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων Γ.2: Υποστήριξη στην ολοκλήρωση – «κλείσιμο» των πράξεων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, ο ΣΤΥ θα υποστηρίξει την ΕΥΔ στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΣΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΤΥ θα αναλάβει, τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ.1: Υποστήριξη στην τεκμηρίωση και κατάρτιση του εξαμηνιαίου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων των Πράξεων Δ.2: Υποστήριξη στην προετοιμασία και διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων των Πράξεων Δ.3: Υποστήριξη στη σύνταξη εκθέσεων επιτόπιων επαληθεύσεων και παρακολούθηση ευρημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΣΤΥ θα υποστηρίξει την ΕΥΔ στην εποπτεία των ΕΦ, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο ΣΔΕ διαδικασίες. Στο πλαίσιο της εποπτείας των ΕΦ, η ΕΥΔ οφείλει να: α) παρακολουθεί την εξέλιξη των πράξεων που διαχειρίζεται ο ΕΦ, β) αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση και υλοποίηση των πράξεων σε συνεργασία με τον ΕΦ, και γ) επιβεβαιώνει συνεχώς την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. Ε.1: Υποστήριξη στην παρακολούθηση και επεξεργασία των στοιχείων προόδου των εργασιών των ΕΦ και στην αξιολόγηση των ΕΦ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για το σύνολο των παραπάνω ενοτήτων και εργασιών του ΣΤΥ περιλαμβάνεται υποστήριξη της ΕΥΔ στην καταχώρηση/επικαιροποίηση/εξαγωγή/ανάλυση στοιχείων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ."