Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΕ Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, για την υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση των ενεργειών για την με ΑΔΑ:7ΚΩΚ465Θ1Ω-9Η1 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΕ αφορούσε σε:

  • υποστήριξη της υπηρεσίας για την τήρηση των υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπές υπηρεσίες και φορείς,
  • υποστήριξη στην παρακολούθηση των εμπλεκομένων φορέων, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους,
  • υποστήριξη στην παρακολούθηση σε τακτική βάση της προόδου της εγκεκριμένης πρότασης αναφορικά με τα αποτελέσματα και τους στόχους της σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση και τις ειδικότερες οικονομικές απαιτήσεις.