Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η μελέτη εξειδικεύεται στα παρακάτω αντικείμενα υπηρεσιών:

  • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διαπίστωση των αναγκών παρέμβασης (ανά κατηγορία ωφελούμενων) στον τομέα της φτώχειας και της προώθησης της κοινωνικής ένταξης  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις συγκεντρώσεις πολλαπλών προβλημάτων (είτε σε κοινωνικές ομάδες είτε σε χωρικές ενότητες).
  • Εκπόνηση πρότασης Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με αναλυτικές προτάσεις και περιεχόμενο για την ορθολογική,  στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του ΕΚΤ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.