Προετοιμασία για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τεχνικού Εγγράφου για τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Η δομή του Τεχνικού Εγγράφου περιελάμβανε:

* Ενότητα 1 

Γενική παρούσα κατάσταση Ιστορική επισκόπηση του τομέα, Αποτύπωση της κατάστασης της διαδικασίας των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, Επισκόπηση του τί είχε επιτευχθεί μέχρι τότε, Στρατηγική και Δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και αξιολογήσεις των σχετιζόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

* Ενότητα 2

  • Παρουσίαση νέου πολιτικού και νομικού πλαισίου Την Ατζέντα της Λισσαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και τις ΟλοκληρωμένεςΚατευθυντήριες Γραμμές, Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, Τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή, Τα νέα Διαρθρωτικά Ταμεία και οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Τις Στρατηγικές απαιτήσεις που συνδέονταν με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

* Ενότητα 3

  • Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης Υφιστάμενη κατάσταση, Ευκαιρίες που προσφέρονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Τρέχουσες συζητήσεις στην Ελλάδα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, πολιτικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο, κοινωνικοοικονομικό εταιρικό επίπεδο, Πιθανά σχέδια «κλειδιά» σε όρους σημαντικότητας και ρεαλισμού, Αποτίμηση των κρίσιμων σημείων της εφαρμογής του προγράμματος.