Προετοιμασία Τεχνικού Εγγράφου για τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Η δομή του Τεχνικού Εγγράφου περιελάμβανε:

Ενότητα 1 - Γενική παρούσα κατάσταση

  • Ιστορική επισκόπηση του τομέα, Αποτύπωση της κατάστασης της διαδικασίας των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, Επισκόπηση του τί έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, Στρατηγική και Δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και αξιολογήσεις των σχετιζόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Αποτύπωση της κατάστασης της διαδικασίας των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, Επισκόπηση του τί έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, Στρατηγική και Δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και αξιολογήσεις των σχετιζόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Αποτύπωση της κατάστασης της διαδικασίας των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, Επισκόπηση του τί έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, Στρατηγική και Δράσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων και αξιολογήσεις των σχετιζόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ενότητα 2 – Παρουσίαση νέου πολιτικού και νομικού πλαισίου

  • Την Ατζέντα της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές, Το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, Τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή, Τα νέα Διαρθρωτικά Ταμεία και οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Τις Στρατηγικές απαιτήσεις που συνδέονται με την προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ενότητα 3 – Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

  • Υφιστάμενη κατάσταση, Ευκαιρίες που προσφέρονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Τρέχουσες συζητήσεις στην Ελλάδα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, πολιτικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο, κοινωνικοοικονομικό εταιρικό επίπεδο, Πιθανά σχέδια «κλειδιά» σε όρους σημαντικότητας και ρεαλισμού, Αποτίμηση των κρίσιμων σημείων της εφαρμογής του προγράμματος.

Ενότητα 4 – Εκσυγχρονισμός και διοικητική αποκέντρωση των δημοσιών υπηρεσιών / υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος

  • Υφιστάμενη κατάσταση (σχέδια εν εξελίξει), Πιθανά σχέδια «κλειδιά» σε όρους σημαντικότητας και ρεαλισμού, Κατάλογος των υπηρεσιών «κλειδιά» που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών διαστάσεων των πόλων ανάπτυξης (μεγάλα αστικά κέντρα) – προτυποποιημένα κριτήρια για την αποτίμηση των επενδυτικών αναγκών σε έργα υποδομής και υπηρεσίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, Αποτίμηση των κρίσιμων σημείων της εφαρμογής του προγράμματος.

Ενότητα 5 – Διεθνή σημεία αναφοράς (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη)

  • Διεθνείς μελέτες (μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας) και μαθήματα, Διεθνή πρότυπα, Πιθανά σημεία αναφοράς και δείκτες (επιπτώσεων και αποτελέσματος).
  • Ενότητα 6 – Συμπεράσματα
Executive summary – Κύρια σημεία των ως άνω θεμάτων