Σχεδιασμός & ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ

Το έργο αφορά στο Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για τις υπηρεσίες και λειτουργίες του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότερα, η ανάθεση αφορά την εκπόνηση μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει την σύσταση εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις λειτουργίες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με βάση τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη διασφάλιση της Ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQUAVET).

Περιλαμβάνονται η ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος ποιότητας και στη συνέχεια η σύνταξη του εγχειριδίου ποιότητας, ώστε το ΣΔΠ να περιλαμβάνει: 1) την πολιτική και τις αρχές ποιότητας, 2) το εγχειρίδιο ποιότητας 3) την ανάλυση των διεργασιών, 4) την ανάλυση των διαδικασιών και 5) τα εσωτερικά και εξωτερικά έντυπα του φορέα.