Σχεδιασμός μεθοδολογίας για τον έλεγχο και την επιτόπια παρακολούθηση των πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ

Το έργο αφορά:

(α) το σχεδιασμό ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την επιτόπια παρακολούθηση και τον έλεγχο των έργων που αφορούν στην κατάρτιση (ΕΚΤ) και στην πιλοτική εφαρμογή αυτής,

(β) την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη των έργων που θα ακολουθήσει ο ανάδοχος του υποέργου 9: «Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη στην παρακολούθηση και στον έλεγχο των πράξεων του ΕΠ ΚτΠ»,

(γ) την εκτίμηση ενδεικτικού κόστους για τις εργασίες εντόπιας παρακολούθησης και ελέγχου των έργων ανάλογα με τις ανάγκες αυτών, ακολουθώντας κριτήρια αναγκών.