Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση: Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων σχετικών δομών και διαδικασιών

Έργο του Συμβούλου αποτέλεσε η εκπόνηση Διαγνωστικής Μελέτης (α' τμήμα του έργου) στην οποία στη βάση μελέτης στοιχείων, επιτόπιας εξέτασης και εν συνεχεία ανάλυσης:


(α) αξιολογήθηκαν τα βασικά οργανωτικά, θεσμικά, λειτουργικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και οι αδυναμίες των φορέων που μπορούν να αναλάβουν προγράμματα δια βίου μάθησης καθώς και τα αντίστοιχα οργανωτικά, θεσμικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των δομών που δεν έχουν λάβει μορφή φορέα, και,

(β) αποτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών βάσει των οποίων ασκούν τη λειτουργία τους, όπως προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο και τη διοικητική πρακτική. Βάσει των πορισμάτων της διαγνωστικής μελέτης, διατυπώθηκε το Σχέδιο Δράσης (β΄τμήμα του έργου) που περιελάμβανε προτάσεις βέλτιστης οργάνωσης και λειτουργίας των σχετικών φορέων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού και πόρων, τον εξορθολογισμό ή την αναβάθμιση των δομών και διαδικασιών και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους.