Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ–ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-HΠΕΙΡΟΥ 2007-2013

Η αξιολόγηση αποτελεί ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθότητας του προγραμματισμού, προσφέροντας μια ευκαιρία για τον εντοπισμό των σημείων του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται αναπροσανατολισμό προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων.


Τα ειδικότερα παραδοτέα του έργου αποτέλεσαν:

Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης)

Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης

Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και Αξιολόγησης