Σύμβουλος διαχειριστικής υποστήριξης ΟΑΕΔ για το έργο 'BASIC' στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI Progress

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής & συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος  ««Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων – Building Alternative Skills Innovative sChemes» και Ακρωνύμιο: BASIC», και περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

- Παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του   έργου,   των   εκκρεμοτήτων   και   των   παραδοτέων   με   βάση   το χρονοδιάγραμμα    υλοποίησης  και συμμετοχή σε συναντήσεις με την ομάδα Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ και των Εταίρων

- Παρακολούθηση της ποιότητας των παραδοτέων του Έργου

- Υποστήριξη των υπευθύνων του έργου στις συναντήσεις  διοίκησης του έργου (project meetings) και στις επιμέρους δράσεις/ενέργειες, συναντήσεις και εκδηλώσεις

- Υποστήριξη ως προς τις υποχρεώσεις και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Υποστήριξη στην επικοινωνία με τους εταίρους του έργου με σκοπό: (α) Την συγκέντρωση οικονομικών και άλλων στοιχείων σε τακτή βάση και την αποσαφήνιση οικονομικών όρων, (β) Τον συντονισμό για την εκπόνηση των παραδοτέων, (γ) Απαντήσεις και άλλα διευκρινιστικά μηνύματα, (δ) Υπενθυμίσεις

- Οριστικοποίηση του πλαισίου και της μεθοδολογίας της Εσωτερικής Παρακολούθησης (ιδίως σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες), προκειμένου αυτά να συμφωνηθούν από τον Συντονιστή φορέα και τους Εταίρους κατά την εναρκτήρια φάση του Έργου.

- Συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης. Τα ως άνω δεδομένα θα είναι διαθέσιμα προς χρήση και αξιοποίηση (α) κατά την εφαρμογή της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης (β)  κατά τη σύνταξη των εκθέσεων και του υλικού προβολής του έργου.