Σύμβουλος διαχειριστικής υποστήριξης ΟΑΕΔ για το έργο I.Ref.SoS στο πλαίσιο του Erasmus+

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής & συμβουλευτικής υποστήριξης στα πλαίσια του προγράμματος  «Innovative Response for Facilitating Young Refugees’ Social Support», και περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.         Παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, των εκκρεμοτήτων και των παραδοτέων με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και συναντήσεις με την ομάδα εργασίας του ΟΑΕΔ.

2.        Παρακολούθηση της ποιότητας των παραδοτέων του έργου.

3.        Υποστήριξη των υπευθύνων του έργου στις συναντήσεις διοίκησης του έργου (project meetings) και στις επιμέρους δράσεις/ενέργειες, συναντήσεις και εκδηλώσεις.

4.        Υποστήριξη ως προς τις υποχρεώσεις και την επικοινωνία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ERASMUS+ Τομέας Νεολαία (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) καθώς και τον φορέα EACEA (Erasmus+  - Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

5.        Υποστήριξη στην επικοινωνία με τους εταίρους του έργου με σκοπό: (α) τη συγκέντρωση οικονομικών και άλλων στοιχείων σε τακτή βάση και την αποσαφήνιση οικονομικών όρων, (β) τον συντονισμό για την εκπόνηση των παραδοτέων, (γ) τις απαντήσεις και άλλα διευκρινιστικά μηνύματα, και (δ) υπενθυμίσεις.

6.        Οριστικοποίηση του πλαισίου και της μεθοδολογίας της Εσωτερικής Αξιολόγησης (ιδίως σε σχέση με τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες) προκειμένου αυτά να συμφωνηθούν από τον Συντονιστή Φορέα και τους Εταίρους κατά την εναρκτήρια φάση του έργου.

7.         Συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης . Τα ως άνω δεδομένα θα είναι διαθέσιμα προς χρήση και αξιοποίηση κατά την εφαρμογή της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και κατά τη σύνταξη εκθέσεων και του υλικού προβολής του έργου.