Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης της ΕΥΔ του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Το αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, με τη μορφή γνωμοδοτήσεων για εξειδικευμένα νομικά θέματα που αφορούν: σε έλεγχο νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, στα οποία προβαίνουν οι Δικαιούχοι του Ε.Π., καθώς και η ΕΥΔ του προγράμματος ως Δικαιούχος σε θέματα σχεδιασμού παρεμβάσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.