Σύμβουλος στην κατάρτιση σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 2007-2013

Το έργο περιελάμβανε:

  • Την ανάλυση της κατάστασης κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού.
  • Τη Στρατηγική και προτεραιότητες ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.
  • Τη Συνέπεια της προτεινόμενης στρατηγικής με τις Κοινοτικές κατευθύνσεις για τη Συνοχή, τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και τα πορίσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης.
  • Τη Χρηματοδότηση.
  • Το Πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής.