Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση πράξεων κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή προς το Υπουργείο Τουρισμού συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ολοκλήρωσης των Πράξεων με τίτλο:

  • Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, και
  • Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου
που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού ως Δικαιούχος του Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα' της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με προσφυγή σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ως αναδόχους.