Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΔΚΑ, και ειδικότερα η υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ.Ε.Κ.Υ. του Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να ανταποκριθεί:

α) στις αρμοδιότητες της όπως αυτές απορρέουν από τα άρθρα 6 και 17 του Ν.4314/2014,

β) στο ρόλο της ως Δικαιούχος Πράξεων του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 (αυμπεριλαμβανομένων Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας),

γ) στο ρόλο της ως επισπεύδων φορέας για την εκλπλήρωση των απαιτήσεων των αναγκαίων όρων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης οι οποίοι αποτελούν τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των έργων της περιόδου 2021 έως 2027,

δ) στο σχεδιασμό των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής αλλυλεγγύης που θα συμπεριληφθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου, και,

ε) να προσφέρει την υποστήριξή της σε περιπτώσεις που υποκαθιστά αδύναμους Δικαιούχους.