Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΚΤ)

Η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Μονάδων Β1’, Β2’ και Β3’ σύμφωνα με τις εκάστοτε καθοριζόμενες από την ΕΥΔ ανάγκες τους, όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων κατά την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις.

- Διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4314/2014 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική υλοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

- Παροχή στην Αρχή Πιστοποίησης όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.

- Παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες. Τήρηση αρχείων στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.