Τεχνική και Νομική υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το έργο της Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης, κάλυψε τις ακόλουθες ενότητες εργασιών:

  • - Ενότητα Α: Υποστήριξη στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό
  • - Ενότητα Β: Υποστήριξη στον Προγραμματισμό και στην Ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • - Ενότητα Γ: Εξειδικευμένες Νομικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • - Ενότητα Δ: Υποστήριξη στην εκπλήρωση των διαχειριστικών υποχρεώσεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.