Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ΤΜΗΜΑ Ι, «Τεχνική υποστήριξη Μονάδων Α' & Γ'

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης στις Μονάδες Α και Γ της ΕΔ ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κυριότερες εργασίες των Μονάδων Α και Γ που συνεπικουρούνται από τον ανάδοχο:

 • - Σχεδιασμός και ο προγραμματισμός Πράξεων/ Δράσεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητά της, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • - Συλλογή, αποδελτίωση και προτεραιοποίηση προτάσεων προς εξειδίκευση και χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
 • - Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των πράξεων του Υπουργείου και επίτευξης των σχετικών δεικτών.
 • - Σύνταξη και ετήσια επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου για τους αντίστοιχους τομείς πολιτικής που υποστηρίζονται από την  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.
 • - Παρακολούθηση της εξέλιξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • - Ενέργειες για την υποστήριξη των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων δράσεων και στην υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης σε σχετικές Προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί από τις Διαχειριστικές Αρχές.
 • - Υποστήριξη δράσεων που συμμετέχει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • - Σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και σχεδίων λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ ως δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας.
 • - Νομική υποστήριξη όλων των μονάδων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ σε εξειδικευμένα διοικητικά θέματα και σε θέματα που άπτονται της εφαρμογής του ν.4412/2016.
 • - Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φυσικά και νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων τεχνικής βοήθειας.
 • - Λογιστικός έλεγχος και η εκκαθάριση δαπανών των έργων τεχνικής βοήθειας, εξαιρουμένης της παρούσας σύμβασης στο πλαίσιο του Υποέργου 2, της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».