Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Σάμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα της 4ης προγραμματικής περιόδου

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Σάμο και στη διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης για νέα έργα στο πλαίσιο του Προγράμαμτος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.