Τεχνικός Σύμβουλος για την Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στην ένταξη Πράξεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων «Αρχιμήδης» και «Θαλής» για τις θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για:

  • Τη διαμόρφωση των σχεδίων Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων και των σχετικών σχεδίων Αποφάσεων Ένταξης στη βάση του περιεχομένου των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και των σχετικών αξιολογήσεων στην Αγγλική Γλώσσα
  • Την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων Συμφώνων Αποδοχής Όρων και την Αποστολή τους στα επιμέρους ιδρύματα
  • Την ένταξη των σχετικών Πράξεων στη βάση των υπογεγραμμένων από τα αρμόδια όργανα των δικαιούχων - Τεχνικών Δελτίων και Συμφώνων Αποδοχής Πράξης (λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν διορθώσεις από τους δικαιούχους)