Υποστήριξη της ΕΥΔ για τη βελτιστοποίηση της ενεργοποίησης και την επιτάχυνση της ένταξης δράσεων στον ΑΠ 2Α του Ε.Π. “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ“

Βάσει των αναγκών για την επίσπευση της εφαρμογής του ΑΠ2Α, το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου υποστήριξης της ΕΥΔ περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες υπηρεσιών:

α) Παρακολούθηση της προόδου εξειδίκευσης, ενεργοποίησης (προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους), ένταξης πράξεων και υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο του ΑΠ2Α, 

β) Προτάσεις σχεδιασμού νέων δράσεων (εξειδικεύσεις) και προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους δράσεων του ΕΠ στο πλαίσιο του ΑΠ2Α, 

γ) Υποστήριξη της Μονάδας Α’ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης των προτάσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο ενεργών προσκλήσεων, 

δ) Προτάσεις και ενέργειες υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων του ΑΠ2Α, στο πλαίσιο της σχέσεων της ΕΥΔ ΕΠ με τους δυνητικούς δικαιούχους, τις αρμόδιες κεντρικές Υπηρεσίες (Υπουργεία) και τις αρμόδιες για το ΕΚΤ Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η σύμβαση προβλέπει τα εξής παραδοτέα: Π1: «Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ενεργοποίησης του ΑΠ2Α - Προγραμματισμός ενεργοποίησης και υλοποίησης του ΑΠ2Α», Π2: «Απολογισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά το πρώτο τετράμηνο από την έναρξη εκτέλεσης του έργου του», Π3: «Απολογισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου κατά το δεύτερο τετράμηνο από την έναρξη εκτέλεσης του έργου του», Π4: «Απολογισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου κατά το τρίτο τετράμηνο από την έναρξη εκτέλεσης του έργου του».