Υποστήριξη της ΕΥΔ για την επιτάχυνση της εφαρμογής και της ολοκλήρωσης του ΑΠ2Α του ΕΠ Πελοποννήσου

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου υποστήριξης της ΕΥΔ περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες υπηρεσιών αναφορικά με την επιτάχυνση της εφαρμογής και την ολοκλήρωση του ΑΠ2Α:

  • Αξιολόγηση και επιλογή πράξεων του ΑΠ2Α προς ένταξη στο ΕΠ.
  • Έκδοση νέων ή/και τροποποίηση προηγούμενων εξειδικεύσεων δράσεων του ΑΠ2Α.
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης εφαρμογής του ΑΠ2Α (συνολικά), τόσο ως προς την αξιοποίηση σε προσκλήσεις των δράσεων που έχουν ήδη εξειδικευθεί ή θα εξειδικευθούν στο άμεσο μέλλον, καθώς και παρακολούθηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προτάσεων χρηματοδότησης ως προς τις εντάξεις των νέων πράξεων.
  • Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των ήδη ενταγμένων πράξεων ως προς την υπογραφή συμβάσεων, ως προς την έναρξη εκτέλεσης των συμβάσεων και ως προς την υλοποίηση/εκτέλεση των συμβάσεων.
  • Συγχρονισμός της υλοποίησης του ΑΠ2Α με τον αντίστοιχο ΑΠ του νέου ΕΠ της περιόδου 2021-2027 και υποστήριξη της «μεταφοράς» υφιστάμενων δράσεων στο νέο ΕΠ.