Υποστήριξη της ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων στις Αστικές αρχές της ΒΑΑ και στους ΟΤΔ του ΤΑΠΤοΚ

Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και κυρίως των αντίστοιχων Επιτροπών Αξιολόγησης των Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης ΒΑΑ και ΤΑΠΤοΚ, που έχουν υποβληθεί στην ΕΥΔ, αποκλειστικά στο μέρος εκείνο που αφορά στην αξιολόγηση της ικανότητας των αντίστοιχων φορέων (Αστικές Αρχές και ΟΤΔ), για τον ορισμό τους ως Ενδιάμεσων Φορέων των αντίστοιχων Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης.

Η υποστήριξη της ΕΥΔ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αξιολογικές κρίσεις των αντίστοιχων Επιτροπών Αξιολόγησης, αλλά και τις αναγκαίες ενέργειες της ΕΥΔ, μέχρι τον ορισμό/έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων εκχώρησης στις συγκεκριμένες Αστικές Αρχές και ΟΤΔ, ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης.