Υποστήριξη της ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου για το συντονισμό και βελτιστοποίηση της ενεργοποίησης των δράσεων το Αξ Προτ 2Α του Ε.Π. 'Πελοπόννησος'

Βάσει των αναγκών για την επίσπευση της εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 2Α, το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου υποστήριξης της ΕΥΔ περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες υπηρεσιών:

α) Παρακολούθηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εξειδίκευσης, ενεργοποίησης (προσκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους), ως προς την ένταξη πράξεων και την πρόοδο υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο του ΑΠ2Α.

β) Προτάσεις και ενέργειες διορθωτικών παρεμβάσεων για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της ενεργοποίησης (εξειδικεύσεις) και των προσκλήσεων προς δυνητικούς δικαιούχους δράσεων του ΕΠ στο πλαίσιο του ΑΠ2Α.

γ) Προτάσεις και ενέργειες συντονισμού των διαδικασιών ενεργοποίησης και υλοποίησης δράσεων του ΑΠ2Α, μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων, της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, των αρμόδιων κεντρικών Υπηρεσιών (Υπουργείων) και των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αποτελεσματικότερη ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων του ΑΠ2Α.

δ) Ενδιάμεση και τελική αποτίμηση των ενεργειών συντονισμού της ενεργοποίησης και υλοποίησης των δράσεων του ΑΠ2Α.