Υποστήριξη του έργου του σύμβουλου διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Kαταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 1994 - 1999»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Καταπολέμηση του Aποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας” (ΚΠΣ ΙΙ, 1994-1999) στόχευε στην υλοποίηση ενός ευρύτερου πλαισίου γενικών και διαρθρωτικών πολιτικών και στην επίτευξη μιας συνολικής προσέγγισης του προβλήματος της απασχόλησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρία ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ανέλαβε τον Απρίλιο του 1999 το έργο της υποστήριξης της ομάδας, παρέχοντας τον Κεντρικό Υπεύθυνο του Συμβούλου Διαχείρισης, ο οποίος συνέβαλε επιστημονικά στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.


Το παρεχόμενο έργο της υποστήριξης του Συμβούλου Διαχείρισης, βασίστηκε σε

τέσσερις άξονες:

1. Οργάνωση & παρακολούθηση υλοποίησης των έργων του Ε.Π. "Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας

2. Παροχή υπηρεσιών προς τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.

3. Παροχή υπηρεσιών προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.

4. Παροχή υπηρεσιών προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας