Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για τα παρακάτω:

• Τυποποίηση των εντύπων, που θα χρησιμοποιηθούν από τους Δικαιούχους για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (όπου απαιτείται). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: μηνιαία παρουσιολόγια προσωπικού, κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης του προσωπικού, μηνιαία παρουσιολόγια ωφελουμένων, αρχείο ωφελουμένων, ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στις δομές κοκ.

• Επιλογή μεταξύ των παραδοτέων κάθε πράξης, του κατάλληλου υλικού (εγγράφων, εκθέσεων κλπ.) που θα πρέπει να συνοδεύει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών ώστε να πιστοποιείται πλήρως και επαρκώς η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

• Υποστήριξη των Δικαιούχων στην ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων (Δελτία Δήλωσης Δαπανών και συνοδευτικά έγγραφα) για την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.